Từ khóa: tôi vẫn chọn nghề tóc.

“Tôi may mắn được đến với nghề, may mắn gặp được những người bạn, người anh cùng chí hướng, và cả những...