Từ khóa: Nhà tạo mẫu Allan Ngô “Vua của những màu sắc”

Vinh quang không tự nhiên rơi xuống mà chỉ có thể đạt được qua những nỗ lực quên mình. “Bởi tất cả những gì...