Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Huy Phước “Hãy sống với đam mê”

Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Huy Phước được nhắc đến là người tìm ra công thức dùng ba số “000” nâng tông màu...