Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Đỗ Bá Được “Vì thiên sứ đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn!”

Với những ai có dịp tiếp xúc với Đỗ Bá Được, được chính tay anh làm tóc, tạo mẫu thì hẳn sẽ có một ấn...