Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Minh Hiển Khát vọng vươn lên phía trước đó chính là mục đích của cuộc sống

Với thời gian cống hiến cho nghề làm đẹp cho người, cho đời chưa lâu, nhưng với cách nhìn, cách suy nghĩ sâu xa...